Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych  https://sp4.edu.pl, https://sp4-sokolow-podlaski.bip.gov.pl/


Data publikacji strony internetowej: 18.02.2010 r.             

Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.11.2019 r.                                                                 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest pan Jacek Maliszewski, adres poczty elektronicznej: jacek.maliszewski@sp4.edu.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 7813076. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 Na podwórku szkolnym, naprzeciwko budynku usytuowany jest bezpłatny parking dla rodziców, nauczycieli i interesantów. Na parkingu nie wydzielono miejsca dla osób niepełnosprawnych.          

Opis dostępności wejść do budynku:

Wejście główne do szkoły jest nieoznakowane, jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe częściowo przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku, wewnątrz przy wejściu są dwustopniowe schody. Jest to główne wejście do obiektu dla uczniów. Poziom parkingu równa się poziomowi 1 kondygnacji. Na parterze usytuowany jest sekretariat szkoły oraz gabinet dyrektora. Szkoła posiada wejście od strony boiska szkolnego, które prowadzi do sali gimnastycznej. To wejście jest również na tym samym poziomie co chodnik, jest zatem dostępne dla osób niepełnosprawnych. Trzecie wejście (od strony ul. Kupientyńskiej) jest na poziomie chodnika i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe wejście od strony boiska  jest do dyspozycji pracowników kuchni.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W szkole są 3 kondygnacje: parter, gdzie mieści się stołówka wraz z zapleczem kuchennym oraz sala gimnastyczna i toalety. Na pierwszej i drugiej kondygnacji znajdują się sale lekcyjne dla klas 1-8. Biblioteka szkolna i pokój nauczycielski usytuowane są na pierwszym piętrze.

Na każdą kondygnację prowadzą schody dwuetapowe z płytą spocznikową. Schody oklejone są taśmą kontrastującą. Z płyty spocznikowej, z parteru na pierwsze piętro (od strony północnej), znajduje się „półpiętro’ na które prowadza czterostopniowe schody. Na półpiętrze znajduje się gabinet pedagoga i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej, w tej części budynku usytuowane są dwie sale dla uczniów klas 4-8. Klatki schodowe umożliwiają swobodne przemieszczanie się.

Szkoła nie posiada windy.

Obok głównego budynku szkoły znajduje się parterowy budynek oddziałów przedszkolnych. Do budynku prowadzą trzystopniowe schody.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości.

Toaleta:

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Aktualizacja 12.03.2022 r.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube