Regulamin pracy zdalnej

Opublikowane przez Jacek Maliszewski w dniu

Regulamin pracy zdalnej

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. gen. St. Brzóski w Sokołowie Podlaskim

 1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4 – 8 odbywają się
  w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez e – dziennik Librus oraz aplikację Teams. Nauczyciel może korzystać na lekcjach z dostępnych e-narzędzi.
 2. Zajęcia rewalidacyjne, z Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej odbywają się stacjonarnie zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Lekcje online trwają co najmniej 35 min. W czasie lekcji zdalnych nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów przez 45 min.
 4. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
 5. Wychowawcy raz w tygodniu dokonują analizy aktywności uczniów
  w pracy zdalnej.
 6. Nauczyciel obecność ucznia sprawdza na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności podczas lekcji online. Pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych oraz praca
  i odpowiedzi ustne podczas lekcji online jest podstawą do klasyfikowania i wystawiania ocen. Nie odebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny szesnastej oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co nauczyciel odnotowuje w dzienniku.
 7. Rodzice i uczniowie odczytują systematycznie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus, co jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości.
 8. W czasie lekcji online uczeń ma włączoną kamerkę, głośnik, posiada pomoce dydaktyczne (zeszyty, książki, ćwiczenia). Brak kontaktu
  z uczniem traktowany jest jako nieobecność.
Kategorie: Aktualności

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube