Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Opublikowano: poniedziałek, 31 sierpień 2015 13:43
Jacek Maliszewski

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

na rok szkolny 2015/2016.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych istnieje w naszej szkole możliwość skorzystania z takiej pomocy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

1) w kl. III z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego równego 574,00 złotych netto ( zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych),

2) w kl. III, V, VI uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej,

3) pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, o których jest mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. uczniom pochodzącym z rodzin, których dotyczy:

ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W tych przypadkach dochód na osobę w rodzinie może przekraczać kryterium dochodowe.

Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć:

● 225 zł - dla ucznia klasy III oraz dla ucznia klasy V i VI szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

   Jeżeli spełniony jest jeden z w/w warunków wniosek o dofinansowanie mogą składać:

- rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),

- nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby za zgodą rodziców ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),

     

Uzupełniony wniosek składa się do dyrektora szkoły do 10 września 2015 r. wraz z załącznikami tj.:

1) dowodem zakupu podręczników – dowodem takim jest:
* w przypadku zakupów indywidualnych:
- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) lub rachunek,
- paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników,

* w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów;

2) zaświadczeniem o wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W uzasadnionych przypadkach można dołączyć zamiast zaświadczenia – oświadczenie o wysokości dochodów;

3) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

4) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

5) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

W przypadku osób ubiegających się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, u których dochód na osobę w rodzinie nieznacznie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa wyżej, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez dyrektora szkoły - wówczas do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.sp4.edu.pl.

Termin składania wniosków do 10.09.2015r.